รู้จัก….อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor)+
ความรู้ด้าน HR-กฎหมายแรงงาน

รู้จัก….อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor)