1. ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีรูปแบบค้าขายออนไลน์ดังต่อนี้ที่ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ และต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซด์ในเอกสารแนบด้วย

1. ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน

2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)

3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting)

4. ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?