หัวหน้าคสช.ใช้ ม.44 ให้ประธานป.ป.ช.พ้นตำแหน่งแล้วให้ 9 คนทั้งใหม่-เก่าที่เหลือเลือกประธานคนใหม่ทันที

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่า

 

ตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ให้ความเห็นชอบพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วนั้น

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ

 

ข้อ 2. ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา ได้แก่ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ร่วมกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ยังคงอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายณรงค์ รัฐอมฤต นายปรีชา เลิศกมลมาศ พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไปในคราวเดียวกัน

 

ข้อ 3 ตำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?