สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้เครื่อง EDC

การติดตั้งเครื่อง EDC ไม่ได้มีประโยชน์ในการรองรับความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด รวมถึงลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดสิทธิประโยชน์ในทางภาษีและจัดให้มีเครื่องมือส่งเสริมให้มีการใช้เครื่อง EDC โดยออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 640) พ.ศ.2560 กำหนดเป็นหลักเกณฑ์โดยสรุปได้ดังนี้

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?