ปรับโครงสร้างภาษีปี 2560 มนุษย์เงินเดือนเฮ…จ่ายภาษีลดลง

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีนี้ต่างไปจากเดิม แล้วที่ว่าจะจ่ายภาษีน้อยลงนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง ลองมาดูกัน

1. หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น

1.ผู้เงินได้จากเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่านายหน้า ฯลฯ (ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร) เพิ่มการหักค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จากเดิมร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

2. ผู้ที่มีเงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น (อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3)  แห่งประมวลรัษฎากร)  ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้ จากเดิมหักได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?