ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประโยชน์ที่ได้มีทั้งกับบริษัทเองและกับผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ประโยชน์ต่อบริษัท

1. แหล่งระดมเงินทุนระยะยาว

  • บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจได้โดยง่ายและรวดเร็ว
  • ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • ทำให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ มีโอกาสในการเลือกระดมทุนผ่านการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียน เช่น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?