การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPD

ตามประกาศ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี โดยสรุปใจความสำคัญให้เพิ่มเวลาอบรม CPD ของผู้ทำบัญชีกำหนดให้ผู้ทำบัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ภายใน 1 ปี ให้ได้ 12 ชั่วโมง ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง นั่นเอง

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?