การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินก่อนว่าผู้สอบบัญชีมีหน้าที่อย่างไร

ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?